ÅRSMÖTE/VÅR TISDAG 24/3 kl.18.00

golfboll_rorlig.gif

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT_Nytt datum meddelas senare


Handlinga till Årsmöte/vår hittar ni på
http://www.satersgk.nu/medlemsida/ovriga-dokument__127
OBS! ATT DU MÅSTE LOGGA IN FÖRST


Välkommen till Årsmöte/vår

TISDAG 24 mars 2020 kl. 18.00 i Klubbhuset!

 

OBS Föranmälan om deltagande på info@satersgk.nu

 

Christer Lindborg, ordförande Säters GK

Idag om man tittar ut över vår bana så skulle man tro att det är en vanlig höstdag,

ej i slutet av februari.

Det är ju en otroligt mild vinter, kanske inte så rolig för alla skidåkare.

Övervintringen på banan har hitintills varit mycket bra enl. Leif vår duktige

Greenkeeper och man skulle nästan kunna öppna banan för spel.

Men vi får ha lite tålamod till en bit in i april om inget oförutsett inträffar.

Under vintern (den så kallade) har mycket arbete med slyröjning, trädfällning och övrig

uppsnyggning utförts av ideellt arbetande medlemmar, så ett stort tack till er.

 Vår kommande golfvecka kommer i år att innehålla 5 dagars tävlingar måndag till fredag.

Vi kommer att få nya handikapp i början av mars, spännande.

 Under vårmötet kommer vi att berätta om en hel del intressanta nyheter gällande

vår bana och området runt omkring.

 Nu vill jag avsluta med att hälsa nya och gamla medlemmar välkomna till vårmötet. Det är viktigt att alla kommer till mötet   och gör sin röst hörd!

  Varmt välkomna!

  Förslag till föredragningslista

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet

      2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

      3.   Fastställande av föredragningslista

      4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

      5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera              mötesprotokollet

      6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-                och räkenskapsåret

      8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive                    underskott i enlighet med balansräkningen

      9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

     10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

     11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

     12.   Övriga frågor ( information och diskussion)

 Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet samt på medlemssidorna på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.