ÅRSMÖTE/Vår 22/3 kl.18.00

Medlem - ÅRSMÖTE/Höst 19/10 kl.18.00 - ctl00_cph1_mainImg

Årsredovisningar 2016, Budget 2017 nu tillgängliga på medlemssidan....

Välkommen till Årsmöte/vår Onsdag 22 mars 2017 kl. 18.00 i Klubbhuset!

Henrik Ekgren, Ordförande

Jag vill börja med att hälsa er alla medlemmar varmt välkommen till årsmöte/vår 2017.

Inför säsongen 2017 kommer vi i Säters GK kunna bjuda på en del nyheter och nya personer på nya positioner. Detta dels genom i höstas gjorda val till styrelse och min roll som ny ordförande. Jag tycker vi i den ”Nya” styrelsen kommit igång bra och har många bra uppslag som vi kommer arbeta fram och presentera när idéerna är färdigberedda. På positionen Greenkeeper har vi från 1 mars-2017 numera Leif Mattsson som kommer vara huvudansvarig för banan och arbetet på och kring denna. Vi kommer även, att inför kommande säsong,  prioritera personal och service och kommer därav utöka personalstyrkan i shopen/reception under säsong för att kunna leverera en ännu bättre service till er medlemmar och våra gäster samtidigt som vi försöker måna om vår personal så vi har hanterbar arbetsbelastning på alla och envar. Även banan får ökade personalresurser då Leif kommer arbeta heltid i Säter.

Hoppas att just du har möjlighet att komma på vårt årsmöte/ vår så du kan ta del av all övrig information om nyheter samt aktuellt läge i klubben som vi inte kan informera om i denna korta kallelse.

Varmt välkomna

………………….

 Förslag till föredragningslista

1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse
10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor ( information och diskussion)

 Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet samt på medlemssidorna på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.