ÅRSMÖTE HÖST 9 OKTOBER 2019 kl.18.00 i klubbhuset

logo.png

Valberedningens förslag till Säters GK års/höstmöte 2019-10-09 kl 18.00 i klubbhuset

 Valberedningen har i uppdrag att föreslå nya ledamöter och revisorer inför höst/årsmötet 2019-10-09.  Valberedningen har fört en diskussion kring styrelsens uppgift och vilka kompetenser styrelsen behöver ha. Att rekrytera styrelsemedlemmar är inget enkelt uppdrag.  Det största bekymret är att rekrytera kvinnor till styrelsen. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen utökas till sex. Skälen är att bättre kunna fördela arbetsuppgifter och möjligheten att skapa utrymme för fler kvinnor i Styrelsen.

Nedan följer en enig valberednings förslag.

 

 1. Christer Lindborg nyval ordförande på ett år
 2. Peder Wikström nyval ordinarie ledamot på två år
 3. Per Åke Hall nyval ordinarie ledamot på två år
 4. Ola Linnteg fyllnadsval ordinarie ledamot på ett år.
 5. Thomas Brobäck fyllnadsval ordinarie ledamot på ett år.
 6. Christina Sturesson omval suppleant på två år
 7. Håkan Gustav suppleant har ett år kvar på mandatet
 8. Inger Persson omval revisor på ett år
 9. Eje Landqvist omval revisor på ett år
 10. Stefan Persson har avböjt omval

måndag den 30 september 2019
Sören Fogde

Ordförande i valberedningen


 Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod

Val av

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
b. två övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
c. fyllnadsval av en övrig styrelseledamot för en tid av ett (1år)
d. en styrelsesuppleant för en tid av två (2) år
e. två (2) revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga
e. tre (3) ledamöter, varav en ordförande, samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett (1) år
f. ombud till DGF-möte

 7. Fastställande av medlemsavgift för 2020
8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner ( ev. motioner lämnas till kansliet senast 26 september
9, Övriga frågor (information och diskussion)

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan samt på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet

 Styrelsens förslag till medlemsavgift 2020
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 985 kr för seniorer.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 485 kr för juniorer, knattar.

 Fakturering av medlems- och spelavgifter för 2020
Medlemsavgift för 2020 kommer att faktureras ut direkt efter att höstmötet fastställt avgiften.
Spelavgifter 2020 kommer att fastställas och faktureras efter årsskiftet.

Vill Du vara garanterad att slippa en eventuell höjning av spelavgiften kan Du betala in även denna samtidigt som Du betalar in medlemsavgiften.

2019- års spelavgifter finns på hemsidan och där kan Du välja vilken spelrätt som passar just Dig till 2020

 OBS! Anmälan om deltagande på årsmötet skall ske på info@satersgk.nu eller per tel 0225-595510 eller på lista i shopen snarast dock senast 30/9
Detta för planering av fika och om det ev. behövs större lokal