ÅRSMÖTE/Höst 18 okt. kl 18.00

logo.png

Välkommen till Årsmöte/höst onsdag den 18 oktober 2017  kl.18.00 i klubbhuset

 Henrik Ekgren, ordförande

 Hej Golfvänner i Säters GK. Golfsäsongen 2017 börjar nu närma sig slutet för de flesta av oss, Vissa har ju resor till varmare delar för att förlänga säsongen medans vi andra får leta fram mössa och vantar för att kunna hålla igång. Säsongen 2017 har satt vår banpersonal på stora prov med jobbig inledning med vinterskador och krånglande bevattningsanläggning mm. Glädjande nog har vi enormt duktig personal som gjort ett kanonarbete på banan och senare delen av sommaren har banan varit riktigt fin och bra. Med dessa prövningar i färskt minne är jag ännu mer säker på att vårt pågående arbete med att stärka klubbens likviditet kommer vara viktigt för att kunna möta kommande investeringsbehov i banan och klubbens fastigheter där fokus måste vara att rusta och framtidsäkra vår anläggning före kosmetiska kostnadsdrivande ombyggnationer och investeringar. Vi kommer vad allt tyder på att även i år kunna redovisa ett fint ekonomiskt resultat vilket är viktigt för att kunna stå rustade för kommande behov. Dock är det även i år egentligen kostnadsbesparingar på personalsidan som grundar detta fina ekonomiska utfall och vi behöver egentligen öka våra intäkter för att kunna ha råd med rätt bemanning och samtidigt kunna investera i bana och fastighet. Mer information och diskussion om detta kommer vi få på höstårsmötet.

 Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod

Val av

 1. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
 2. två övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
 3. en styrelsesuppleant för en tid av två (2) år
 4. två (2) revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga
 5. tre (3) ledamöter, varav en ordförande, samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett (1) år
 6. ombud till DGF-möte
 7. Fastställande av medlemsavgift för 2018
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner ( ev. motioner lämnas till kansliet senast 18 september)
 9. Övriga frågor (information och diskussion)

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan samt på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet

 Styrelsens förslag till medlemsavgift 2018

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 985 kr för seniorer.Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 485 kr för juniorer, knattar.

 Fakturering av medlems- och spelavgifter för 2018

Medlemsavgift för 2018 kommer att faktureras ut direkt efter att höstmötet fastställt avgiften.Spelavgifter 2018 kommer att fastställas och faktureras efter årsskiftet.

Vill Du vara garanterad att slippa en eventuell höjning av spelavgiften kan Du betala in även denna samtidigt som Du betalar in medlemsavgiften.

2017- års spelavgifter finns på hemsidan och där kan Du välja vilken spelrätt som passar just Dig till 2018