ÅRSMÖTE/Vår 21/3 kl.18.00

Medlem - ÅRSMÖTE/Höst 19/10 kl.18.00 - ctl00_cph1_mainImg

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET FINNS UNDER FLIKEN MEDLEM/Medlemsmöten

Välkommen till Årsmöte/vår Onsdag 21 mars 2018 kl. 18.00 i Klubbhuset!

Henrik Ekgren, Ordförande

Jag vill börja med att hälsa er alla medlemmar varmt välkommen till vårat årsmöte/vår 2018.

Golfsäsongen 2018 närmar sig med stormsteg, även om det i skrivande stund fortfarande är rejäl vinter med fina skidspår på vår vackra golfbana.  Vad 2018 har att bjuda golfmässigt är fortfarande ett oskrivet kort men vad vi redan vet är vad vi har för mål och hur vi kommer bedriva vår verksamhet under året. Nytt för i år är bland annat att klubben har ny tränare i Kristoffer Toresson. Riktigt när vi kan förvänta oss start av säsongen är i dagsläget förtidigt att uttala sig om men med tanke på den bistra vintern kan vi nog förvänta oss att det blir senare än de senaste åren. Mer information om detta och mycket mer kommer presenteras på vår årsmötet.

Varmt välkomna.


………………….

 Förslag till föredragningslista

1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse
10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor ( information och diskussion)

 Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet samt på medlemssidorna på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.