ÅRSMÖTE/Vår 20/3 2019 kl.18.00

Medlem - ÅRSMÖTE/Höst 19/10 kl.18.00 - ctl00_cph1_mainImg


Välkommen till Årsmöte/vår Onsdag 20 mars 2019 kl. 18.00 i Klubbhuset!

Stefan Persson, ordförande Säters GK

Ännu ligger snön kvar på vår bana och vi inväntar med spänning vad vintern kan komma att göra med banan. Vi kommer alla att vara lite nybörjare det kommande året då vi ska börja använda de nya golfreglerna. Droppningsförfarandet upplevde jag som väldigt svårt att tillämpa då droppen ska göras från knähöjd, svårt att lära om då man är inkörd på att droppa från axelhöjd.

Det kommande året hoppas vi förstås på vackert väder men nog vill vi ha lite mer regn än vad vi fick förra sommarn. Åtminstone vill vi ha regn på nätterna.

Vi har en del nyheter inför säsongen, och eftersom vi önskar bli fler medlemmar hoppas vi genom att vi har Golfens Dag varje dag, kunna få fler att intressera sig för att börja spela. Vi får sedan hjälpas åt att lotsa in nya medlemmar så att de tycker det känns bra att fortsätta med sitt golfspel.

Nytt för i år är också att det blir fler tävlingar i vår ”golfvecka” och att några nya spännande tävlingar kommer att genomföras.

Mer om detta och mycket mer kommer på vårmötet.

Varmt välkomna!

………………….

 Förslag till föredragningslista

1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse
10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor ( information och diskussion)

 Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet samt på medlemssidorna på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.