.ÅRSMÖTE VÅR 10/6 2020 kl.18.00

golfboll_rorlig.gif

NYTT DATUM för årsmötet är onsdag 10/6 kl.18.00
OBS! MÖTET KOMMER ATT HÅLLAS UTOMHUS varför vi behöver föranmälan för att kunna ställa iordning platser och reservera fika. Föranmälan på info@satersgk.nu senast 5/6

Handlinga till Årsmöte/vår hittar ni på
http://www.satersgk.nu/medlemsida/ovriga-dokument__127
OBS! ATT DU MÅSTE LOGGA IN FÖRST

Välkommen till Årsmöte/vår

Onsdag 10/6 2020 kl. 18.00 i Klubbhuset!

OBS Föranmälan om deltagande på info@satersgk.nu

 

Christer Lindborg, ordförande Säters GK

Idag om man tittar ut över vår bana så ser det helt annorlunda ut mot när jag skrev

inbjudan till mötet den 24/3.

Banan har verkligen övervintrat på ett bra sätt.

Många har tagit tillfället i akt sedan påskveckan och spelat på en bana som snart

Befinner sig i sin allra bästa kondition.

Verkligen roligt att se att så många medlemmar och gäster besöker oss.

   Vårt nya handikappsystem har nu varit igång en tid och verkar fungera tillfredställande.

Jag vill än en gång tacka alla frivilliga som ställer upp och arbetar med banan mm.

Ni gör ett mycket bra jobb.

   Lite sen kanske med  ” Vårmöte ” men vad gör man i dessa coronatider.

Vi kommer att berätta lite mer om Skönviks Brunn på mötet.

Vidare så får ni träffa vår nye klubbchef Ola Linnteg.


 Nu vill jag avsluta med att hälsa nya och gamla medlemmar välkomna till vårmötet. Det är viktigt att alla kommer till mötet   och gör sin röst hörd!

  Varmt välkomna!

  Förslag till föredragningslista

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet

      2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

      3.   Fastställande av föredragningslista

      4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

      5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera              mötesprotokollet

      6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-                och räkenskapsåret

      8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive                    underskott i enlighet med balansräkningen

      9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

     10. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

     11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

     12.   Övriga frågor ( information och diskussion)


I