Klubbinfo


Säters Golfklubb bildades 1984 av några få golfintresserade säterbor på initiativ av kommunens dåvarande näringslivssekreterare.
En driving range och korthålsbana med 6 hål anlades på Jönshytteområdet där det tidigare funnits ett antal vårdavdelningar tillhörande Säters Sjukhus.
1988 påbörjades anläggningen av en 18 håls golfbana. Byggnationen skedde i egen regi med många ideella insatser.
”Svinhuset” sjukhusets gamla rivningshotade byggnad för dess djurhållning byggdes om till klubbhus. Även detta utfördes i egen regi med mycket ideellt arbete.
Två år senare vid midsommar 1990 invigdes anläggningen med bl.a. ett stort antal kända idrottsprofiler som deltagare.
De första åren drevs klubben på traditionellt sätt med en golfinstruktör som dels ansvarade för den idrottsliga utbildningen dels drev såväl golfshop som driving range. 1994 beslutade klubben att ta över hela verksamheten i egen regi och anställa golfinstruktören.
2002 påbörjades anläggandet av en ny driving range på den mark där sjukhusets trädgård tidigare funnits. Den nya rangen öppnades i april 2004, den tidigare rangen har därefter använts som övningsområde.
2006 köpte klubben av Säters Kommun den fastighet som klubbhus och ett förråd är beläget på.

Säters Golf AB, ett av klubben helägt bolag, startades inför 2010 med syfte att ansvara för drift av golfanläggningen. Golfinstruktören är anställd av klubben med ansvar för den idrottsliga verksamheten. Övrig personal är anställd av bolaget.