MEDLEMSERBJUDANDE 2016!

BLI MEDLEM MED FULL SPELRÄTT 2016.
3985:- (ord.pris 5.585:-)

Introduktionserbjudande till Dig som inte varit medlem i Säters GK under 2015.
Skicka in Din anmälan med golf-ID till info@satersgk.nu snarast vi släpper endast 40-platser.

................................................................................................................................................................................................................................................

ÅRSMÖTE/Vår ONSDAG 16/3 i klubbhuset

Välkommen till Årsmöte/vår Onsdag 16 mars 2016 kl. 18.00 i Klubbhuset!

 Jörgen Hedlund, ordförande
Inför säsongen 2016 kommer det att hända en del intressanta saker runt Säters GK. Bl. a. kommer det att beställas 2 extra golfbilar då det har varit knepigt att få dem att räcka när det varit högtryck på banan. Stugorna hoppas vi ska bli en tillgång för klubben när vi nu kan erbjuda boendet intill banan och restaurang.
Vi kommer att starta upp de olika kommittéerna som varit vilande några år

Golfveckan som vi provade på för första gången 2014 kommer i år att spelas på 3 dagar i stället för 4 dagar som tidigare.
I övrigt är det ett omfattande tävlingsprogram och Säter GK är lyckligt lottat som har en stark grupp av frivilliga som ställer upp och hjälper till så att tävlingarna kan genomföras.
Vi får hoppas att banan klarat vintern på bästa sätt så vi som vanligt har en fin anläggning att ta i bruk.
Klarar vi sedan av att hålla ekonomin inom budget så står vi oss starka framöver.

Varmt välkomna! 

………………….

 Förslag till föredragningslista

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet
      2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
      3.   Fastställande av föredragningslista
      4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
      5.   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
      6.   Styrelsens Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
      8.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen
      9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
    10.   Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
    11.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner(Motioner lämnas in på kansliet senast 2016-02-16)
    12.   Övriga frågor ( information och diskussion)

 Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på kansliet samt på medlemssidorna på klubbens hemsida senast en vecka före mötet.

Shop/reception kommer vara öppen på oregelbundna tider framöver.

I och med att vi flyttat in kansliet till shop/receptionens lokaler så kommer vi vara där året runt. Men ring gärna innan så ni vet att vi är på plats. Vi kommer att ta ut semester och kompledigt under vintermånaderna. 0225-595512. 

 

Bokningsläge» 

 
Golfbilar för uthyrning Gäst 18 hål 350 kr Gäst med sjukintyg 18 hål 250 kr Medlem 18 hål 250 kr Med...

Aktuellt 


Sponsorer

.HSB_Dalarna_rgb.jpg
logo.png
Bil__motorgruvanwebdoc.jpg
bmetro.jpg
hallbyggarna.jpg
DALABYGGSAM.jpg
dalakaffe.jpg
DDtv.jpg
ErnstYoung.JPG
hallbyggarna.jpg
Henning.jpg
olars_ulla_logotype.jpg
kenfo2.jpg
Kommuntv.JPG
Lidens.jpg
Ohrlings.jpg
Runes-Ur.jpg
runes.JPG
saterbostadertv.jpg
Skyltstallettv.jpg
stadshotell.jpg
Swedbank180x40.GIF
Tremanstv.JPG
Andritz.jpg.jpg